วัดวิมลโภคาราม

          วัดวิมลโภคาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมชื่อ  วัดรัตนโภคาราม แต่ชาวบ้านและชาวตลาดสามชุก มักจะเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า  วัดใหม่สามชุก โดยมี  นายผัน  โภคานันท์ พร้อมด้วยชาวบ้านและชาวตลาดสามชุก ได้ปรึกษาหารือกันว่า สมควรที่จะสร้างวัดไว้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลในบริเวณนี้ขึ้นมาสักวัดหนึ่ง และแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่จากนั้น  นายผัน  โภคานันท์  ซึ่งเป็นหัวหน้า ก็ได้จัดการหาสถานที่ โดยซื้อบ้าง ขอบ้าง จนสามารถรวบรวมสถานที่ได้  ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา  จึงได้ดำเนินการทำเรื่องขออนุญาตสร้างวัดไปยัง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุญาตจากทางการให้สร้างวัดได้ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๐  ต่อจากนั้นนายผัน  โภคานันท์  ได้ชักชวนประชาชนให้ร่วมสามัคคีกันสร้าง เสนาสนะ กุฏิ ที่พักสงฆ์ ไม่นานนักการก่อสร้างก็สำเร็จพอเป็นที่พักสงฆ์ได้ พ.ศ.๒๔๙๑  ได้อาราธนาพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาเป็นจำนวนมาก

           ในปีเดียวกันนี้ ก็ได้ทำเรื่องขอตั้งเป็นสำนักสงฆ์ไปยัง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการโดยนำเรื่องผ่านคณะสงฆ์อำเภอ ซึ่งในขณะนั้น เจ้าคณะอำเภอสามชุก สถิต ณ วัดสามชุก ท่านไม่เห็นชอบด้วย โดยอ้างว่า อยู่ใกล้กับวัดสามชุกมากเกินไป จึงไม่เซ็นหนังสือลงความเห็น  นายผัน  โภคานันท์  จึงนำเรื่องไปปรึกษากับเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดปราสาททอง ท่านได้เห็นชอบด้วย จึงรับเรื่องไว้และรับว่าจะดำเนินการให้ แล้วได้ถามความคิดเห็นของ  นายผัน  โภคานันท์  ว่า  “สร้างวัด เพื่ออะไร” ซึ่ง  นายผัน  โภคานันท์  ได้กราบเรียนว่า  “เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเป็นสถานที่ทำบุญบำเพ็ญกุศลของชาวบ้านชาวตลาดต่อไป” ท่านเจ้าคณะจังหวัดชอบใจ จึงตั้งนามวัดว่า  วัดรัตนโภคาราม โดยให้ความหมายว่า วัดเป็นสมบัติของพระรัตนตรัย อีกความหมายหนึ่งว่า วัดเป็นที่ใช้สอยของพระรัตนตรัย  คำว่า  โภคะ  หมายถึงสมบัติ อันเป็นนามสกุลของ  นายผัน  โภคานันท์  คำว่า  อาราม  คือ วัด เป็นศาสนสถาน ได้ตกลงใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นั้นมา

          จนถึง พ.ศ.๒๕๐๙  ได้ทำเรื่องขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เสนอไปยัง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกรมการศาสนาได้รับเรื่องแล้ว ได้ท้วงติงมาว่า วัดนี้ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดสำนักสงฆ์เมื่อใด ทางกรมค้นแล้วไม่มีหลักฐานเอกสาร ถ้าทางวัดมีหลักฐาน ขอให้นำไปที่กรมการศาสนาด่วน ทางวัดได้ทำการหาหลักฐานปรากฏว่า ที่อำเภอก็ไม่มี ที่จังหวัดก็ไม่มี จึงได้ไปที่กรมการศาสนาและแจ้งให้ทราบ ทางกรมการศาสนาจึงให้ทางวัดทำเรื่องขอตั้งสำนักสงฆ์ใหม่ ส่วนในเรื่องการขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นขอให้พักไว้ก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ในที่สุดก็ได้ทำเรื่องขอตั้งสำนักสงฆ์ใหม่ ซึ่งในช่วงนี้ได้มี  นายสด นางพุด  อ่อนวิมล ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินอีก ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินเดิม จึงได้ทำเรื่องทำผังวัดรวมกัน แจ้งชื่อ และนามสกุลของเจ้าของที่ดินทั้งสอง ไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ลงมติให้ชื่อวัดใหม่ว่า  วัดวิมลโภคาราม โดยเอาคำที่เป็นนามสกุลของเจ้าของที่ดินทั้งสองมาใส่ไว้ มีความหมายว่า วัดมีโภคสมบัติไร้มลทิน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐  ต่อมาอีกไม่นานก็ได้ดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๓  โดยได้ทำการจัดงานผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕

สามารถชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.watwimolpokaram.co.cc


View เข้าวัด ไหว้พระ ขอพร ที่สามชุก in a larger map

ค้นหา สามชุก

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net
ขายป้ายสังกะสี