แผนงานพัฒนาสามชุก

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกปัจจุบัน  ได้ร่วมกันคิดแผนงานที่จะทำให้สามชุกเป็นเมืองน่าอยู่อย่างครบวงจร  ด้วยแผนงาน ดังนี้

    ๑.  แผนงานฟื้นฟูและพัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  ได้แก่  กิจกรรมจักรยานแรลลี่ สอนทำอาหารพื้นบ้าน  วัฒนธรรมพื้นบ้าน  จัดงาน "อาหารอร่อยดีที่สามชุก"  การสืบทอดประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ และสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาสินค้าของที่ระลึก

    ๒.  แผนงานประชาสัมพันธ์  ได้แก่  การจัดเทศบาล "อาหารอร่อยดี"  ที่สามชุก ช่วง ๒๙ - ๓๑  ธันวาคม ของทุกปี  การจัดกิจกรรมลานโพธิ์ด้านวัฒนธรรม  การแสดงท้องถิ่นของโรงเรียนต่าง ๆ จัดเทศกาลกินเจ  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรม  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาหาร และอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาตลาดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน จัดฝึกอบรม  "มัคคุเทศก์น้อย"  และสมาชิกในชุมชนเรื่องประวัติและความเป็นมาของตลาด  ๑๐๐ ปี

    ๓.  แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  การปรับปรุงภูมิทัศน์ในตลาด จัดที่นั่งพักผ่อนและต้นไม้จัดการขยะแบบครบวงจร จัดระเบียบร้านค้า  การสาธิตน้ำหมักชีวภาพ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำถังดักไขมัน  และการจัดระบบสายไฟฟ้าในตลาด

    ๔.  แผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ภายในท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง  ได้แก่  การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนเกี่ยวข้อง  จัดประชุมในระดับอำเภอสามชุกและระดับจังหวัด  เพื่อทำแผนงานร่วมกัน  จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงในระดับอำเภอ  และจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับอำเภอและจังหวัด

    ๕.  แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ  การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานภาครัฐ (จังหวัด ท้องถิ่น)  การจัดประชุม และติดตามผลงานร่วมกันการสรุปบทเรียนเผยแพร่ผลงานหรือรายงานผลต่อสาธารณะ และการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาระหว่างชุมชนกับภาคี

    ๖.  แผนงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว (ด้านการให้บริการและเป็นเจ้าบ้านที่ดี)  ได้แก่  การจัดปรับระบบโครงสร้างการทำงานและระดมการมีส่วนร่วมจากภาคีต่าง ๆ  การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ / กรรมการในการบริหารจัดการและทำงานแบบมีส่วนร่วม การจัดตั้งกลุ่มพ่อค้า /  ผู้ประกอบการในตลาด  การอบรมสมาชิกในการทำงานกลุ่มและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการเรียนรู้ของชุมชน  การจัด
เวทีสรุปความก้าวหน้า  การทำงานประจำปี  และการประเมินผลการดำเนินงานของชุมชน

ค้นหา สามชุก

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net
ขายป้ายสังกะสี